Vergunningen en regelgevingen

Sector

Section Header

Sector

Horeca

Een horecazaak uitbaten in Izegem kan niet zomaar. Iedere uitbater moet een horecavergunning aanvragen via economie@izegem.be.
Een horecavergunning bevat mogelijks een vergunning voor het schenken van sterke dranken, attest kansspelcommissie, inname openbaar domein voor terras, vlarem 1/2/3 voor geluid, hygiëne, …

Nachtwinkels en privaat bureau voor telecommunicatie

Op een nachtwinkel of privaat bureau voor telecommunicatie te kunnen uitbaten in Izegem is een specifieke vergunning nodig. Een nieuwe zaak openen kan niet overal in Izegem en moet aan specifieke voorwaarden voldoen.

economie@izegem.be

Ambulante handel (openbare markten, braderieën, frituren, …)

Om op het openbaar domein handel te mogen drijven heb je een leurkaart nodig en deze dient ieder moment aanwezig te zijn – aan te vragen via een ondernemingsloket

Om een standplaats te krijgen op het openbaar domein of voor de zaterdagmarkt in Izegem heb je een toelating nodig van het College van Burgemeester en Schepenen

Let op: ook voor braderieën, avondmarkten, … gelden specifieke regels

Taxi of verhuren van voertuigen met een bestuurder

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

(bekendgemaakt op de stadswebsite op 14 januari 2014)

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

 • 250,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning;
 • 400,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning wanneer de exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg;
 • een bijkomende belasting van 50,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning voor taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie.

Overeenkomstig artikel 49 van het wijzigingsdecreet van 8 mei 2009 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, is een belasting verschuldigd van 250,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.

Afhankelijk van de situatie en de vergunningen worden de bedragen vermeld in artikel 2 en 3 gecumuleerd als volgt:

 • 500,00 euro per jaar en per voertuig dat deel uitmaakt van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder waarvoor een bijkomende vergunning voor taxidiensten is aangevraagd.
 • 500,00 euro per jaar en per voertuig van de exploitant van een vergunde taxidienst waarvoor een bijkomende vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is aangevraagd.

Industrie en creatieve makers

Bij het runnen van een eigen (creatieve) onderneming, kom je voor tal van uitdagingen te staan. Hierbij een overzicht van zaken die zeker bekeken moeten worden.

1. Zaken doen met de stad: word stadsleverancier en word op de hoogte gebracht van alle lopende opdrachten van de stad

 • vul alle details van de onderneming correct aan op de economische kaart
 • bezorg ons je contactgegevens en specialiteit via  economie@izegem.be
 • volg alle aanbestedingen via de wettelijke weg in het Belgisch staatsblad

2. Laat u informeren voor openbare werken

Stad Izegem wil duidelijk communiceren bij openbare werken. Daarvoor worden verschillende initiatieven genomen:

 • In heel wat gevallen worden er bewonersvergaderingen georganiseerd. Je doet er goed aan om aanwezig te zijn op deze bijeenkomsten. De stad, of eventueel andere bouwheren, geven tekst en uitleg bij de toekomstige werken. Wij raden ook aan om jouw contactgegevens in de bedrijvengids (economische kaart) regelmatig na te zien en bij te werken. Het opgegeven e-mailadres maakt het voor de stad mogelijk om duidelijk te communiceren.
 • Schrijf je zeker in voor de mobiflits (mobiliteit en wegenwerken aanvinken) om op de hoogte te worden gebracht van alle werken in de stad.
 • Communicatie via het Izine, bewonersbrief, krant, facebook…

Voor ondernemers zijn er verschillende steunmaatregelen mogelijk.

Let op:  er gelden specifieke voorwaarden per steunmaatregel.

Nog enkele handige links:

3. Ruimte voor ondernemers

Heel wat ondernemingen zijn op zoek naar ruimte om hun bedrijf op te starten of te laten groeien.

De stad wenst hier te helpen waar mogelijk:

 • Voor jonge ondernemers die op zoek zijn naar een betaalbaar pand of een werkplaats is er de samenwerking met de provincie ikv actievoorstarters: huur een atelier in het Werkpand van Izegem voor een betaalbare start.
 • Voor gevestigde waarden of groeibedrijven zijn er de bedrijventerreinen van WVI. Via hun website kan je contactgegevens vinden en hun aanbod consulteren.
 • Dankzij een samenwerking met de belangrijkste vastgoedkantoren in onze regio krijg je via Bizlocator een volledig overzicht van vastgoed voor ondernemers en bedrijven.
 • Heb je een locatie gevonden en weet je niet welke vergunningen je nodig hebt om jouw activiteiten te kunnen ontplooien? Ook hier helpen wij je verder en bieden een overzicht van de nodige stappen.

Nog enkele handige links:

Handel en diensten

1. Handelsvestigingen met een verkoopsoppervlakte van meer dan 400m² moeten een vergunning voor een handelsvestiging aanvragen bij de gemeente waar de zaak wordt gebouwd of geopend. Deze vergunning is ook wel gekend onder de naam ‘socio-economische vergunning’.

Aanvraag

Er bestaan drie verschillende procedures, naargelang de verkoopsoppervlakte van de handelsvestiging. De procedure start steeds op door het indienen van een sociaal-economisch dossier bij de gemeente. Je zal bij afgifte van het dossier een indieningsbewijs ontvangen. Je kunt het dossier ook per aangetekend schrijven aan de gemeente bezorgen. Het dossier bevat minimaal de ingevulde aanvraagformulieren, eventueel met de nodige dossierstukken, afhankelijk van het type handelszaak of de type aanvraag zijn er aparte formulieren voorzien.

Verder verloop

De gemeente zal het dossier indien nodig voor advies overmaken aan het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie. In bepaalde gevallen zal de gemeente ook advies inwinnen bij de omliggende gemeenten.
Als je binnen de vastgelegde termijnen geen antwoord ontvangt van de gemeente, is uw handelsvestiging vergund.

 • De procedure voor handelsvestigingen tussen 400 en 1000 m²

Voor handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning van de machtiging.

Bij ontvangst van het dossier wordt door de gemeente een ontvangstbewijs afgeleverd.

Dit ontvangstbewijs bepaalt de start van de termijnen zoals vastgelegd in de wet. Zo beschikt de gemeente over een termijn van 50 dagen om haar beslissing aan de aanvrager en aan het NSECD bekend te maken.

 • De procedure voor handelsvestigingen meer dan 1000 m²

In handelsvestigingen met een nettoverkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² , dient het college van burgemeester en schepenen, voorafgaandelijk aan haar beslissing, het advies in te winnen van het NSECD.

Bij een volledig dossier, beschikt het Comité over een termijn van 35 dagen vanaf de volledig verklaring om een advies uit te brengen over volgende criteria:

 • de ruimtelijke ligging;
 • de bescherming van het stedelijk milieu;
 • de consumentenbescherming;
 • de naleving van de sociale en arbeidswetgeving.

Het Comité kan op verzoek, de aanvrager en de gemeente van inplanting horen. In zoverre de projecten meer dan 2000 m² bedragen, wordt ook de aangrenzende gemeenten de gelegenheid geboden om te worden gehoord.

Na ontvangst van het advies vanwege het NSECD, wordt de beslissing van de gemeente binnen de 70 dagen, na ontvangstdatum verklaring “volledig dossier”, aan de aanvrager en aan het Comité overgemaakt.

Deze procedure wordt in de loop van 2018 vervangen door een eengemaakte procedure binnen de omgevingsvergunning.

2. Mag je winkel altijd open zijn?

Alle kleinhandelaars zijn onderworpen aan sluitingsuren. De winkels moeten hun deuren sluiten voor het publiek op de volgende momenten:

 • vóór 5 uur en na 21 uur, op vrijdag en op de werkdagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Indien de wettelijke feestdag, een maandag is, is de verlenging tot 21 uur op de zaterdag die voorafgaat, toegestaan;
 • vóór 5 uur en na 20 uur op de andere dagen.

Voor nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (belwinkels) is er een specifieke regeling. Er zijn drie types van afwijking mogelijk bij deze reglementering:

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 • verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv.: “home party’s”);
 • verkoop aan huis op uitnodiging van de consument;
 • verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…);
 • verkoop en dienstverlening in luchthavens en havenzones;
 • dienstverlening die dringend uitgevoerd moet worden;
 • verkoop in tankstations gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudartikelen, uitgezonderd alcoholische dranken, en op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².

Dezelfde afwijkingen zijn toegestaan voor de vestigingen waarvan de hoofdactiviteit de verkoop van volgende producten betreft:

 • kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij;
 • dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan;
 • brandstof en olie voor autovoertuigen;
 • consumptie-ijs in individuele porties;
 • voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.

Hoofdactiviteit ?

Men spreekt van hoofdactiviteit wanneer de handelszaak aan de volgende voorwaarde voldoet:

 1. de verkoop van het product of van de andere producten die de hoofdactiviteit vormen, vertegenwoordigt ten minste 50% van de jaarlijkse omzet.
 2. afwijking voor bijzondere omstandigheden of beurzen of markten
 3. afwijkingen in toeristische gemeenten

Als je op een andere dag wil sluiten dan de zondag kan je dit doen zonder enige aanvraag. Je dient de sluitingsdag en het aanvangsuur wel op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze aan te geven aan je handelszaak. De wekelijkse rustdag moet voor minimaal 6 maand dezelfde blijven.

Wetgeving of reglement

10 november 2006. – Wet betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Meer info

1. Je vindt meer informatie over de openingsuren op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, zie openingsuren en wekelijkse rustdag

2. Afwijkingen op de wekelijkse rustdag in Izegem

3. zaken doen met de stad: word stadsleverancier en word op de hoogte gebracht van alle lopende opdrachten van de stad:

* vul alle details van de onderneming correct aan op economischekaart.be/izegem

* bezorg ons je contactgegevens en specialiteit via  economie@izegem.be

* volg alle aanbestedingen via de wettelijke weg in het Belgisch staatsblad.

4. Laat je informeren voor openbare werken

5. Ruimte voor handel en diensten

Geen idee waar te beginnen in je zoektocht naar een beschikbaar pand?

De stad wenst hier te helpen waar mogelijk:

Dankzij een samenwerking met de belangrijkste vastgoedkantoren in onze regio krijg je via BIZLOCATOR IZEGEM (link?) een volledig overzicht van vastgoed voor oa handel en diensten

Heb je een locatie gevonden en weet je niet welke vergunningen je nodig hebt om jouw activiteiten te kunnen ontplooien? Ook hier helpen wij je verder en bieden een overzicht van de nodige stappen.

Geen idee waar te beginnen in je zoektocht naar een beschikbaar pand?

De stad wenst hier te helpen waar mogelijk:

 1. Dankzij een samenwerking met de belangrijkste vastgoedkantoren in onze regio krijg je via Bizlocator Izegem een volledig overzicht van vastgoed voor onder andere handel en diensten.
 2. Heb je een locatie gevonden en weet je niet welke vergunningen je nodig hebt om jouw activiteiten te kunnen ontplooien? Ook hier helpen wij je verder en bieden een overzicht van de nodige stappen.