Vergunningen en regelgevingen

Retributie en belastingen

Section Header

Retributie en belastingen

Belasting i.v.m. opcentiemen op leegstaande bedrijfsgebouwen

Er worden 200 opcentiemen gevestigd op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen. (bekendgemaakt via de stadswebsite op 24 december 2014)

Belasting op ambulante activiteiten op openbare markten, pleinen en openbaar domein
(GR 23/12/2013)

Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een belasting geheven op ambulante activiteiten op de openbare markten, pleinen en openbaar domein. De belasting wordt geheven op het aanbieden van koopwaar in de meest ruime zin op openbare markten, pleinen en openbaar domein. (bekendgemaakt op de stadswebsite op 10 januari 2014)

Belasting op de aanvragen van een milieuvergunning (GR 23/12/2013)

Voor het aanslagjaar 2014 tot en met 2019 wordt een belasting gevestigd op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het Besluit van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM). De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting, of bij gebrek aan exploitatie, de eigenaar van het onroerend goed, die gehouden is tot het indienen van een aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen ervan. (bekendgemaaktop de stadswebsite op 13 januari 2014)

Belasting op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (GR 23/12/2013)

Er wordt een jaarlijkse belasting geheven op de exploitatie van taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. (bekendgemaakt op de stadswebsite op 14 januari 2014)

Voorwaarden:
De belasting wordt vastgesteld als volgt:
– 250,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning;
– 400,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning wanneer de exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg;
– een bijkomende belasting van 50,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning voor taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie.
Overeenkomstig artikel 49 van het wijzigingsdecreet van 8 mei 2009 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, is een belasting verschuldigd van 250,00 euro per jaar en per voertuig vermeld in de door het College van Burgemeester en Schepenen afgeleverde vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
Afhankelijk van de situatie en de vergunningen worden de bedragen vermeld in artikel 2 en 3 gecumuleerd als volgt:
– 500,00 euro per jaar en per voertuig dat deel uitmaakt van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder waarvoor een bijkomende vergunning voor taxidiensten is aangevraagd.
– 500,00 euro per jaar en per voertuig van de exploitant van een vergunde taxidienst waarvoor een bijkomende vergunning voor het verhuren van voertuigen met bestuurder is aangevraagd.

Belasting op de frituren op het openbaar domein (GR 23/12/2013)

Er wordt voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op het uitbaten van frituren op het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein het voorwerp uitmaakt van een overeenkomst.
Het belastbaar feit bestaat uit het uitbaten van een frituur op het openbaar domein. (bekendgemaakt op de stadswebsite op 9 januari 2014)

De belasting is verschuldigd door de persoon die het openbaar domein in gebruik neemt. De belasting bedraagt € 230 per maand.

 

Belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen
(GR 23/12/2013)

De verordening viseert elke bedeling die kosteloos is voor de bestemmelingen. De opsomming van de soorten drukwerk is niet limitatief. De belasting is verschuldigd door de uitgever of, bij ontstentenis ervan, door de drukker of, bij ontstentenis ervan, door de verdeler. (bekendgemaakt via de stadswebsite op 10 januari 2013)

Voorwaarden:

De belasting wordt vastgesteld op € 2,5 per 100 exemplaren, evenwel met een minimale aanslag van   € 2,5 – vermeerderd met € 2,5 per begonnen honderdtal.

Bij gebrek aan tijdige aangifte, of ingeval van onjuist, onvolledige of onnauwkeurige aangifte wordt de belasting forfaitair geheven volgens navolgend bussenaantal:

– Izegem: € 185

– Emelgem: € 57

– Kachtem: € 33

– Bosmolens: € 50

Vrijstellingen

§1. De bedeling van publicaties die ten minste 50% redactionele niet – publicitaire tekst bevatten, worden vrijgesteld van deze belasting, net als het verkiezingsdrukwerk.

 §2. De socio – culturele organisaties en sportorganisaties die slechts éénmaal per jaar reclamebladen waarover sprake in artikel 1 verspreiden, worden vrijgesteld van de belasting.

§3. Bedeling van reclamedrukwerk dat verspreid wordt door handelaars die geconfronteerd worden met openbare werken voor hun handelszaak waardoor geen doorgaand verkeer mogelijk is, wordt ook vrijgesteld :

 • De vrijstelling geldt vanaf de dag dat er geen doorgaand verkeer meer mogelijk is tot 60 dagen nadat er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is.  Voor het aanslagjaar 2011 geldt de periode tot 180 dagen nadat opnieuw doorgaand verkeer mogelijk is ;
 • De vrijstelling moet aangevraagd worden ten laatste 7 kalenderdagen voor de verspreiding van het reclamedrukwerk bij het College van Burgemeester en Schepenen van Izegem ;
 • De openbare werken dienen minimaal 30 kalenderdagen te duren vooraleer de vrijstelling wordt goedgekeurd.

§4. De eerste bedeling van een publicatie in het aanslagjaar is gratis.

Aangifte

De belastingplichtige is gehouden minstens 48 uren vooraf aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.  Voor de periodieke verspreiding mag de aangifte bij voorbaat gedaan worden voor een periode van hoogstens 3 maanden.

Bij gebrek aan een aangifte of bij onvolledige aangifte wordt de belastingplichtige van ambtswege belast volgens de het brievenbussenaantal, onverminderd recht van bezwaar en beroep.  Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting. De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Belasting op het plaatsen van kermisinrichtingen en circussen (GR 1/7/2013))

Voor de aanslagjaren 2013 tot en met 2019 wordt een belasting geheven op het plaatsen van kermisinrichtingen, conform het plaatsingsreglement en het kermisreglement van inwendige orde, alsook voor het plaatsen van circussen en niet-permanente amusementsbedrijven.
Voor kermisinrichtingen is de belasting gekoppeld aan een onderlinge klassenverdeling van de inrichtingen. Voor de Izegemse Septemberkermis stemt elke klasse overeen met een tarief per lopende meter of diameter (elk begin van een lopende meter wordt beschouwd als een gehele lopende meter).
Voor Kachtem – Ommegang, Bosmolens – Ommegang en Emelgem – Ommegang komt elke klasse overeen met een vast tarief.
De belasting is verschuldigd door de uitbater van de inrichting.
Voor het plaatsen van circussen en niet-permanente amusementsbedrijven is de belasting gekoppeld aan de ingenomen oppervlakte en het aantal dagen dat men blijft staan. De belastingplichtige is de exploitant van het circus of bij ontstentenis de eigenaar ervan.
(bekend gemaakt via de stadswebsite op 15 juli 2013)

Belasting op op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein
(GR 23/12/2013)

De belasting wordt gevestigd op het plaatsen van terrassen, tafels en stoelen op het openbaar domein, tenzij deze ingebruikname van het openbaar domein toegestaan is krachtens een contract.
De vergunningen tot het gebruik hebben het karakter van gedoogzaamheden. De gemeente zal geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van de gedeelten van de openbare weg en de erop geplaatste voorwerpen.
De vergunninghouder draagt alle aansprakelijkheid. De vergunningen kunnen ten allen tijde ingetrokken worden. De vergunninghouder zal evenwel om geen enkele reden schadevergoeding kunnen vorderen gezien de vergunningen steeds ten titel van gedoogzaamheid worden verleend.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke – of rechtspersoon die het openbaar domein in gebruik neemt. (uitbater) (bekendgemaakt via de stadswebsite op 13 januari 2014)

Voorwaarden:

De belasting wordt vastgesteld als volgt:

Voor het plaatsen van een terras, tafels, stoelen, banken enof zonneschermen:

Zone 1: gelegen op de Grote Markt

 • Zomerterras : € 25/m² ingenomen oppervlakte.
 • Permanent terras : € 35/m² ingenomen oppervlakte.

Zone 2: gelegen op de Korenmarkt, Melkmarkt, Hallestraat en Ketelstraat

 • Zomerterras : € 12,5/m² ingenomen oppervlakte.
 • Permanent terras : € 20/m² ingenomen oppervlakte.

Zone 3: gelegen in de overige straten van de stad:

 • – zomerterras : € 150
 • – permanent terras : € 225

Een zomerterras kan geplaatst worden van 1 maart tot 31 oktober, een permanent terras gedurende het hele jaar.

Indien de uitbating gedurende het belastingjaar wordt overgenomen of stopgezet, zal de belasting pro rata temporis verschuldigd zijn.

Uitbreidingen van elk terras kunnen eenmalig toegestaan worden, maar dienen voorafgaandelijk aangevraagd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Voor het plaatsen van een terras ter gelegenheid van een activiteit bedraagt de belasting € 85 per dag.

Deze belasting is niet van toepassing op het gebruik van de openbare weg, voetpad of parkeerplaats ter gelegenheid van toevallige en/of voorbijgaande gebeurtenissen, zoals wijkkermissen, buurtfeesten én indien deze terrassen uitgebaat worden door een vereniging, lid van een stedelijke adviesraad of een feitelijk straatcomité.

Belasting op reclameaanplakborden (GR. 22/11/2016)

Er wordt voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de borden, geplaatst op het grondgebied van de stad langs de openbare weg of op een plaats in de open lucht, zichtbaar vanaf de openbare weg en bestemd voor het voeren van reclame.
Onder reclameaanplakbord wordt verstaan: iedere constructie, ongeacht uit welk materiaal deze vervaardigd is, opgericht voor het aanbrengen van reclame, hetzij door beplakking of vasthechting op een andere wijze, hetzij door beschildering met een minimum oppervlakte van één (1) m².
Worden gelijkgesteld met genoemde borden: de muren of gedeelten van muren, afsluitingen, die in huur of in gebruik worden genomen met het oog op het aanbrengen van reclame.
Voor de muren of gedeelten van muren waarop reclame wordt aangebracht, moet de bedekte totale oppervlakte worden beschouwd als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.
De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon die de beschikking (vrij gebruik) heeft over het aanplakbord, bij ontstentenis daarvan de eigenaar van de grond waarop het bord is geplaatst of de eigenaar van de muur of de afsluiting waarop de reclame is aangebracht
(bekendgemaakt op de stadswebsite op 23 november 2016)

Voorwaarden:

Grondslag en aanslagvoet

Het jaarlijkse bedrag van de belasting wordt bepaald per bord en vastgesteld op:

– € 80 per m² vanaf 1m² en kleiner dan 7,5m²
– € 160 per m² vanaf 7,5m² en groter

Het maximumbedrag van de belasting werd vastgesteld op 2.500 euro.

De gedeelten van m² worden proportioneel tegen dezelfde aanslagvoet belast.

Voor een bord wordt als belastbare oppervlakte, de nuttige oppervlakte in aanmerking genomen, zijnde de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting.

Voor muren en afsluitingen beperkt de belastbare oppervlakte zich tot het beschilderde of beplakte deel ervan of tot de oppervlakte die bekomen wordt door een rechthoek, gevormd door de uiterste punten.

Voor constructies waarvan twee of meerdere zijden zichtbaar zijn, dient de oppervlakte van deze zijden samengeteld.

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor heel het jaar, ongeacht het tijdstip in de loop van het belastingjaar waarop het betrokken bord wordt geplaatst, met uitzondering van hetgeen is bepaald in het navolgend artikel 5.

 

Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd voor:

 • de borden die worden geplaatst na 1 december van het belastingjaar
 • de borden die uitsluitend voorbehouden zijn voor een openbare dienst of voor een werk of organisme zonder winstoogmerk van menslievende, artistieke, letterkundige, wetenschappelijke aard of van openbaar nut
 • de borden die uitsluitend gebruikt worden op een bepaalde plaats om aan het publiek de handel of de nijverheid te doen kennen die daar uitgebaat wordt, de merken van de producten die daar verkocht of vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en, in het algemeen, de activiteiten die er plaats hebben
 • de borden geplaatst door of in samenwerking met de stad
 • de borden die enkel en alleen worden gebruikt ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen.

Horecavergunning

Iedere nieuwe en bestaande horecazaak dient in het bezit te zijn van een horecavergunning.
Deze vergunning kan aangevraagd worden via de dienst lokale economie en handelt over:

 • vergunning sterke dranken
 • attest kansspelen
 • toelating inname openbaar domein voor terrassen (dfuidelijk plan noodzakelijk)
 • geluid
 • veiligheid
 • andere

Een voorlopige vergunning wordt afgeleverd bij een volledig aanvraagdossier.
Een definitieve vergunning volgt bij volledige goedkeuring van het dossier.

Marktreglement

Administratieve verordening op de openbare markten.
Bekend gemaakt op de website op 6 februari 2014.

Reglement op het plaatsen van horecaterrassen

Als je in Izegem een horeca-terras wenst te plaatsen voor je zaak, dien je daarvoor een aanvraag te doen bij het stadsbestuur.

De vergunningen tot het gebruik hebben het karakter van gedoogzaamheden. De gemeente zal geen enkele aansprakelijkheid dragen nopens het privaat gebruik van de gedeelten van de openbare weg en de erop geplaatste voorwerpen.

De vergunninghouder draagt alle aansprakelijkheid. De vergunningen kunnen ten allen tijde ingetrokken worden. De vergunninghouder zal evenwel om geen enkele reden schadevergoeding kunnen vorderen gezien de vergunningen steeds ten titel van gedoogzaamheid worden verleend.

De voorwaarden tot het plaatsen van een terras zijn afhankelijk van de plaats waar je zaak gelegen is. In het reglement vind je hierover alle gegevens.

Vergunning uitbating nachtwinkel en privaat bureau voor telecommunicatie

Iedere uitbater van een nachtwinkel of bureau van telecommunicatie moet in het bezit van een uitbatingsvergunning.
Deze vergunning kan aangevraagd worden via de dienst lokale economie.
De vergunning wordt binnen de 6 maanden na indiening van een volledig dossier geweigerd of goedgekeurd door het college van Burgemeester en schepenen en dit na een administratief onderzoek.

1. Een uitbatingsvergunning voor een nieuwe nachtwinkel / privaat bureau voor telecommunicatie kan slechts worden afgeleverd voor zover gesitueerd in één van volgende gebieden, voor zover de toepasselijke ruimtelijke planning en stedenbouwkundige voorschriften het toelaat :

 • het centrumgebied bestaande uit Marktstraat, Grote Markt, Wolvestraat, Korenmarkt, Hallestraat, Ketelstraat, Melkmarktstraat, Melkmarkt, Wijngaardstraat, Hondstraat, Stationsstraat, Kruisstraat, Gentsestraat tussen Marktstraat en Papestraat, Roeselaarstraat vanaf de Gentsestraat tot aan het kruispunt Mandelstraat – Krekelmotestraat, Baron de Pélichystraat en Ommegangstraat tussen Roeselaarsestraat en Heilig-Hartstraat.
 • Te Emelgem in de Baronstraat tussen Reperstraat en Reigerstraat
 • Langs de N 3

2. Onverminderd bovenstaande bepalingen, mogen nachtwinkels en/of private bureaus voor telecommunicatie zich niet vestigen op minder dan 500 meter in vogelvlucht van een bestaande nachtwinkel en/of privaat bureau voor telecommunicatie teneinde concentraties van dit type handelsactiviteiten te vermijden.

3. correcte inschrijving als zelfstandige, openingsuren, bijkomende documenten betreffende verkoop etenswaren, tabaksproducten en alcoholhoudende dranken